Det Seneste

 

                                                                                                                 Horne 16. april 2022.

Medlemsinfo

En forårs hilsen her lidt inde i Påsken.

 

Nu er der blevet ret stille med gøremål, tiltag og beslutninger.

Lykkeligvis har vi et færdigt flot markhus som vi kan glæde os over.

Vi får jævnligt meget dejlige og positive kommentarer for vores indsats.

Den tak skylder vi at give videre til alle Jer medlemmer – det er hermed gjort.

 

Selve huset bliver der passet godt på, lykkeligvis tar alle brugerne affaldet med sig og området bruges med omtanke så der også er pænt til de næste. Det eneste der bliver anderledes er ukrudtet, som nu rører på sig.

 

Vi har lavet en turnusplan så der bliver tilsyn med markhuset, maj – sept. dagligt og herefter lidt mindre.

 

Der er nu kommet gang i udstykningen af grundstykket som markhuset ligger på. FMK overtager det, men det går jo langsomt – meget langsomt.

 

Nu da markhuset er færdigt skal vi ha en forsikring, det rækker vores vanlige økonomi ikke til. Vi håber at kunne tegne nogle sponsorater og gerne flere medlemmer, her kan I måske bidrage – tænk hvis blot en husstand kunne bringe et nyt medlem, det vil lune.

 

Så nærmer sommeren sig og så er det tid til generalforsamling efter et meget begivenhedsrigt år. Vi håber på flot vejr så vi kan få en dejlig aften på sædvanlig vis. Vi synes konceptet tidligere har været vellykket så det fastholdes.

Vi indkalder til generalforsamling tirsdag den 14 juni kl. 18.30, så sæt allerede nu, kryds i kalenderen.

Nærmere vil tilgå senere.

 

Indvielse Sinebjerg Markhus 12. sept. 2021

 
Agenda:  Niels Erik Præstekær

 

Er det her nu virkeligt – joh det mærkes når jeg kniber mig i armen.

Det er en utrolig hændelse at byde velkommen til alle Jer som alle har haft medvirken til, at jeg kan stå her på vegne af Geopark Det Sydfynske Øhav og foreningen Markhus Sinebjerg og byde velkommen til indvielse af  Markhuset.

 

Vi har den glæde at en hel række vil talere har meldt sig – de første er annonceret og flere har meldt sig til.

 

 1. Hans Stavnsager borgmester Faaborg Midtfyn Kommune.
 1. Peder Thor Andersen museumsdirektør Øhavsmuseet
 1. Niels Erik Præstekær Formand foren. Markhus Sinebjerg
 1. Rasmus Elmkvist Kasper – Sekretariatsleder GDSØ
 1. Gunnar Landved – Næstformand LAG SØM
 1. Jørgen Kjeldsen Formand Fynbo Fonden
 1. Mogens Christensen Næstformand PlanDanmark

Tak til alle talere som har bidraget – om lidt åbner vi Markhuset – 4 mand trækker i sløjfen. (Talerne 1 – 2 – 3 – 4)

 

Herefter byder vi på lokale bobler – vin dyrket på marken her lige ved siden af os – på Kimsbjerggård Vingård. 

Det er også lidt lækker kage til. Håber i kan nyde det.

 

 

 

Tale Niels Erik Præstekær.

Jeg er vokset op ved markhuset, det ligger jo lige ved siden af mit fødehjem.Det var lidt underligt med et hus som lå derovre

Men når vi skulle over til det, var det altid spændende. Det var her alle de forskellige markredskaber omhyggeligt var stuvet ind, meget få kvadratmeter var ledige.

Her var plove, harver, såmaskine, tromle, gødningsspreder og en rive, alt sammen til heste.

Det mest spændende var nu Selvbinderen, der var altid en særlig forventningens glæde hos alle, når den skulle ud – høsten. Port og loft var så langt nede at vingene skulle af, ellers kunne den ikke komme ind. Min morfar var teknikeren ved denne proces – det overlod min far gerne til ham.

 

Det står tydeligt for mig hvor sølle stråtaget var mod syd,

Det var jo ”kun” et maskinhus så taget forsvandt hurtigt ned i de nye gummivogne med ræk. Eternittag var jo inn så spærene kortes til lav rejsning og pladerne kom på – der var vist meget få som synes det var flot, slet ikke mig.

 

Årene gik ”maskinhuset” blev afløst at en stålhal og tidens tand åd mere og mere af huset.

Så en høstdag blev det meste af vestgavlen revet ned af en traktor – nu var det derhenne skal det bevares eller ej, men forsikringen dækkede en midlertidig afstivning, så det gav lidt tid. På jobbet havde jeg en god kollega  – Finn Schaarup som prikkede alvorligt til mig med bevarelse.

Det var bare ikke så nemt, huset er inden for kystsonen så der skal søges med bilag.

Ok ham der Finn hvis han mener det, kan han så lave skitser for mig. Jeg fandt billeder taget af min mor tilbage i 40 og 50 erne. Og sørme om der ikke dukkede de flotteste skitser frem, tak Finn.

Nu var der slet ikke tvivl det må bevares –

 

Da jeg får dispensation til at tilbageføre gik der meget kort tid, så ringer Per Brunsgård formd. i Sydfynske Friluftsråd. Han syntes det var fantastisk at et sådan hus var søgt bevaret. Der var fondsmidler til sådant, men kun hvis det var for offentligheden – det var jeg ikke helt klar til.

Senere da jeg fandt ud af hvor mange sparepenge der forsvandt besluttede jeg på et møde med Per og Michael Martin Jensen at det kunne godt blive til brug for alle, med relation til Naturisme I/S. Det var en lang og undertiden meget svær periode, men jeg fik rigtig god støtte at Per Brunsgård, der var mange – rigtig mange tlf. samtaler  – Tak Per

 

Nogen tid går, men så pludselig kommer der assistent på og på 14 dage uden megen tøven er vi på underværker. Vi  få masser af likes men ingen penge fra realdania.

 

Men skulle fondsmidlet søges måtte det ikke være et personligt projekt, men for en forening.

På kort tid lykkedes det at finde ”ildsjæle” til bestyrelse m.m. i foreningen Markhus Sinebjerg.

 

Megen tid går herefter, men det lykkedes Per & Michael Martin at gøre projektet interessant for naturturisme I/S.

 

Igen stå vi en længere pause, men Naturturisme I/S beslutter at ta projektet med ind som grønt punkt, madpakke hus.

Efter endnu en pause går de i gang, der søges hist og her om diverse tilladelser som skal fornyes, det bliver de.

 

Sekretariatet GDSØ`s Søren Lisby søgte fondsmidler og fik alle tilladelser på plads og er nu bygherre i projektet. Det gået fint hele vejen  – tak søren

Vi  Foreningen Markhus Sinebjerg går i gang med medtagning af det sørgelige gamle markhus.Alt som kunne genanvendes blev bevaret, bl.a flensborgsten og en del af bindingsværket på nordsiden.  En masse god energi og hygge kom frem under processen.

Huset blev herefter tilbageført som det oprindelige, af kompetente dygtige håndværkere og ups så på omkr. 2 mdr. står vi her og ser resultatet.  

 

Så manglede vi ”bare inventar og udenoms arealer” Vi har med frivilligt arbejde fået forvandlet savværkstræ til store solide borde og bænke. Størsteparten af udenoms arealerne er også udført af frivillige.

4 store flotte infotavler inde i markhuset fortæller om husets historien, tilbageførslen, egnen og geologi.

 

Vejomlægningen nord om markhuset blev gennemført – stor velvilje fra kommunen, tak.

 

Siden jeg begyndte at tænke på markhusets eksistens er gået små 8 år. Det er lang tid, men måske er det lidt som moderens veer, de glemmes når det hele er vel overstået

 

Nu står vi her og kan Nyde et markhus endnu flottere end jeg havde kunnet forstille mig, – et vigtigt afsnit af bondekulturen fra 1800 tallet er bevaret.

 

Tak til alle  – som har hjulpet i processen og det er rigtig mange.

 

Hvor er det pragtfuldt at I også kunne se værdien i at bevare markhuset.  

 

Jeg håber inderligt at eftertiden vil passe rigtig godt på markhuset, så alle kan nyde det fremover.

Et stort skridt i den retning er at Kommunen køber grund areal som markhuset ligger på.

 

Ca 70 inviterede deltog i indvielsen.

 

Pressemedelelse udsendt GDSØ

Åbning af historisk madpakkehus ved Sinebjerg

Den 12. september blev Sinebjerg Markhus indviet som et nyt madpakkehus for offentligheden

Markhuset ved Sinebjergskov er et af de ældste markhuse, der er tilbage i Danmark og repræsenterer et stykke dansk kulturhistorie. Med støtte fra fonde er markhuset tilbageført til sit oprindelige udseende med stråtag, bindingsværk og Flensborgsten.

Markhuse var en vigtig del af bondekulturen, da marker, enge og skove blev udstykket fra landsbyerne under de store landboreformer omkring år 1800. Mange marker kom til at ligge langt fra deres ejers gård, og der opstod et behov for små huse, hvor dyr og mennesker kunne spise, hvile og søge ly for dårligt vejr.

Som madpakkehus vil markhuset igen fungere som et lille hus på en mark, hvor alle er velkommen til at søge ly, spise og hvile. Det gælder lokale borgere, områdets gæster, skoler, foreninger, motionister, vandrere og cyklister, som ønsker at nyde stedets rolige og smukke omgivelser, samtidigt med de kan læse om markhusets historie og blive inspireret til andre oplevelser på Horne Land.

At markhuset i dag er en realitet, skyldes først og fremmest de mange ildsjæle i foreningen Markhus Sinebjerg, som har leveret et stort stykke frivilligt arbejde hele vejen gennem projektet. Formanden Niels Erik Præstekær har som tidligere ejer af markhuset, været idemanden til markhusets genopførelse og initiativtager til etablering af foreningen.

Et faktum, som blev fremhævet og anerkendt af både borgmester Hans Stavnsager og museumsdirektør Peter Thor Andersen i forbindelse med indvielsen.

Genopførelsen af markhuset er sket i et samarbejde mellem foreningen og sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav, hvor sidstnævnte har været projektleder og bygherre i processen.

Det er foreningens store håb og ønske, at markhuset vil stå som et velbesøgt historisk madpakkehus i mange år fremover.

Fakta:

Projektet har fået tilskud fra:

Landdistriktsmidler fra LAG SØM Lokale & Anlægsfonden Foreningen PlanDanmark
Fynbo Fonden

kr. 260.000 kr. 142.000 kr. 100.000 kr. 80.000

Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune købt arealet tilhørende markhuset, således den offentlige adgang er sikret.

 

 

Tredje gang Flensborgsten bliver muret i en bygning

Efter udtagning og afrensning af flensborgsten så vi en større del med sod på bagsiden.

Det betyder at ved opførelsen af markhuset var stenene genbrug fra en skorsten. Soden sad gemt under det indvendige pudslag og kom så til syne ved afrensning. Evt lugt og farveudslag af sod var jo uden betydning i et markhus.

Fakta er at stenene er væsentlig ældre end 200 år – en detalje som ingen kendte til, men spændende og god.

Se foto herpå i billeder.

 

 
Referat fra Markhusets generalforsamling den 21. juni 2021 kl. 18.30

hos formanden Niels Erik Præstekær, efter besigtigelse af Markhuset.

Formanden bød velkommen, hvorefter man gik over til  dagsordenen.

 

                                                                            —– ooOOoo ——–

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

       Henning Aksglæde blev valgt som dirigent. Han konstaterede at alle formaliteter vedr. indkaldelsen  var overholdt.

 

 1. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

      Beretningen, som vedhæftes, godkendtes.

 

 1. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse.

       Kassereren Susanne Tvedebrink fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for 2022.

       Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev vedtaget.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

       Budget godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

      Der var ikke modtaget forslag.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

       Rasmus Henning Høyby blev genvalgt.

       Da Mette Oscar ikke ønskede genvalg, nyvalgtes Leif Ottesen.

       Formanden bød Leif Ottesen velkommen.

 

       Valg af 2 suppleanter.

       Anders Ploug og Bent Eriksen blev genvalgt.

 

 1. Valg af 1 bilagskontrollant.

      Niels Sønderby blev genvalgt.

 

      Valg af suppleant.

      Gitte Ploug blev genvalgt.

 1. Evt.

Formanden omtalte aktiviteterne omkring markhuset, herunder indkøb afbord- og bænkesæt til indendørs og udendørs brug.

Formanden fortalte endvidere, at der påtænkes ophængning af 4 informative plancher om markhusets historie m.v.

På forespørgsel om forsikringsforholdene, oplyste formanden, at Markhuset forsikres af Faaborg-Midtfyn Kommune, borset fra ansvarsforsikring.

Endvidere blev der talt om markedsførening af Markhuset og om Geopark og

Friluftsrådets støtte hertil.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede dirigenten for mødeledelsen.

 

Referent Birte Rasmussen                                                                                             

 

Generalforsamling 21. juni 2021.

Beretning 2020

Et meget anderledes og begivenhedsrigt år, kraftigt præget af denne hersens kinesersygdom

Afholdt bestyrelsesmøder  i maj – okt og dec.

Diverse mails m.m. bliver altid sendt med cc og indkomne videre sendt, så alle i bestyrelse og  suppleanter er ajourfør med hvad der sker.

Generalforsamling 26 juni 2019 i det flotteste sommervejr, så vi kunne på bedste coronavis være ude foran markhuset, der var omkr. 25 fremmødte.

Søren Lisby, projektleder Geopark Det Sydfynske Øhav fortalte om gigantopgaven med at få det store område godkendt af Unesco som geopark.

Vi sluttede med grillede pølser, kartoffelsalat, lidt drikkevarer, kaffe og hjemmebagt kage. Det var stille, så vi sad foran markhuset mod vest, med den flotteste udsigt over øhavet.

 

Fakta i Året:

Marts afgår den første store ansøgning til LAG SØM, et skriv på 15 sider med en masse data om projektet  – relativ hurtigt får vi svar og får 260.000 kr. Nu var den første store sten i projektet på plads. Så det det noget nemmere at få andre fonde med.

Vi forsøger umiddelbart efter at søge ved Plandanmark, men gr stor uro på pengemarkedet tykkede de på pauseknappen.

Lokale og anlægsfonden ansøges efterfølgende og her får vi i sommeren 142.000.

Friluftsrådet ansøges, men nej vores projekt passer ikke helt ind i deres fundats.

Vi er også i kontakt med Lunde Brand, med det er mindre summer de kan yde.

Så kommer der dispensation for skovbyggelinien, da vi næsten er inde en skov.

Vi får via opmærksomt medlem info om, at Fynbofonden skal nedlægges og måske kan de hjælpe os lidt senere.

Plandanmark åbner igen for ansøgning og ret hurtigt får vi i okt 100.000 fra dem.

Så er Fynbofonden afklaret i oktober og yder os de sidste 80.000 vi mangler.

Det blev en mindeværdig dag – nu er der kun grønne lamper forude – de 582.000 er hjemme!

 

Der er blot den hage at fra vi starter med at få tilbud ind på opgaverne er gået så lang tid, at de skal udbydes på, ny.

Året slutter med forhåbning om status que på udgiftsiden.   

 

Pressemeddelelse d. 28 oktober 2020.

Historisk Markhus Reddet – Grønt Støttepunkt
Sydfyns eneste markhus er sikret sin beståen. Markhuset er en meget vigtig del af bondekulturen fra omkring år 1800 da gårdene blev udstykket fra landsbyerne.
Det var en midlertidig bygning på den tildelte jord. Husene forsvandt over tid, når gårdene var udflyttet.
Markhuset ligger tæt på Sinebjerg strand, Horne Land og er under kraftigt forfald.
Der er dannet en forening til Markhusets beståen – ”Markhus Sinebjerg”.
I samarbejde med sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav, er det lykkedes foreningen, at sikre det nødvendige økonomiske fundament til at kunne tilbageføre det gamle markhus til sit oprindelige udseende som et nyt grønt støttepunkt – med information om husets historie, geologien i området og som madpakkehus.
Det er tænkt som et udflugtsmål, for lokale borgere, vandrere, cyklister og andre gæster på Horneland, som har brug for en pause på turen og måske nyde den medbragte kaffe eller madpakke. Derudover håber foreningen også, at de lokale skoler, foreninger og motionister vil se muligheder i støttepunktet.
Målsætningen er at markhuset står klar senest i det tidlige efterår 2021, men gerne før.

Projektets samlede udgifter løber op i kr. 582.000 og er blevet en realitet takket være tilskud fra:

o Landdistriktsmidler fra LAG SØM – kr. 260.000 o Lokale & Anlægsfonden – kr. 142.000
o Foreningen PlanDanmark – kr. 100.000
o Fynbo Fonden – kr. 80.000

Sendt af.
Foreningen Markhus Sinebjeg
Ved formand Niels Erik Præstekær Mail.nielspr@gmail.com
Tlf. 234 667 48