Det Seneste

Rejsegilde fredag d. 28 maj 2021.

Nu er sker der noget med markhuset holdt vi rejsegilde, knapt 20 deltog, håndværkere, Geopark Det Sydfynske øhav, og øvrige aktive.
En rigtig mindeværdig stor dag – vi er på vej – resultatet nærmer sig – se i billeder og kort


Generalforsamling 21 juni  2021 – nærmere tilgår medlemmer, sendt 8 maj.

 

Nedtagning af Markhus   Påbegyndt den 18. april – se foto serie i billeder & kort

 

Pressemeddelelse d. 28 oktober 2020.

Historisk Markhus Reddet – Grønt Støttepunkt
Sydfyns eneste markhus er sikret sin beståen. Markhuset er en meget vigtig del af bondekulturen fra omkring år 1800 da gårdene blev udstykket fra landsbyerne.
Det var en midlertidig bygning på den tildelte jord. Husene forsvandt over tid, når gårdene var udflyttet.
Markhuset ligger tæt på Sinebjerg strand, Horne Land og er under kraftigt forfald.
Der er dannet en forening til Markhusets beståen – ”Markhus Sinebjerg”.
I samarbejde med sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav, er det lykkedes foreningen, at sikre det nødvendige økonomiske fundament til at kunne tilbageføre det gamle markhus til sit oprindelige udseende som et nyt grønt støttepunkt – med information om husets historie, geologien i området og som madpakkehus.
Det er tænkt som et udflugtsmål, for lokale borgere, vandrere, cyklister og andre gæster på Horneland, som har brug for en pause på turen og måske nyde den medbragte kaffe eller madpakke. Derudover håber foreningen også, at de lokale skoler, foreninger og motionister vil se muligheder i støttepunktet.
Målsætningen er at markhuset står klar senest i det tidlige efterår 2021, men gerne før.

Projektets samlede udgifter løber op i kr. 582.000 og er blevet en realitet takket være tilskud fra:

o Landdistriktsmidler fra LAG SØM – kr. 260.000 o Lokale & Anlægsfonden – kr. 142.000
o Foreningen PlanDanmark – kr. 100.000
o Fynbo Fonden – kr. 80.000

Sendt af.
Foreningen Markhus Sinebjeg
Ved formand Niels Erik Præstekær Mail.nielspr@gmail.com
Tlf. 234 667 48

 

Generalforsamling 25 juni 2020

Beretning 2019

Så lykkedes det at afholde generalforsamling, efter et heftigt forår med en lang række af begrænsninger – og vejret er med os.

Et ret stille år og dog – aktiviteten har stadig været i de forberedende faser.

Afholdt 3 bestyrelsesmøder 26/3 – 12/8 – 5/12. Diverse mails m.m bliver altid sendt med cc og indkomne videre sendt, så alle er opdateret med info.

Generalforsamling 4/6 2019 i det flotteste sommervejr.

Vi blev flot omtalt i diverse medier, online,  Stiftstidende og Ugeavisen –  det gav god respons.

Mødet blev holdt inde i markhuset, der var omkr. 25 – 28 fremmødte og selv om en stol brast var det godt møde med spørgelyst.

Vi sluttede med grillede pølser, kartoffelsalat, lidt drikkevarer, kaffe og hjemmebagt kage. Det var stille, så vi sad foran markhuset mod vest, med den flotteste udsigt over øhavet.

Fakta i Året:

Mod forventning kom der allerede i juni dispensation fra Kystdirektoratet til at ændre markhuset til madpakkehus,  at grunden kan udstykkes til kommunen og at vejen kan lægges nord om markhuset.

Uh – det var godt – så var en meget vigtig tilladelse på plads.

For en sikkerhedes skyld kontaktede jeg FMK og ville gerne have bekræftet tidligere tilsagn med at jeg kunne bare omlægge vejen

Men ak – nu skulle vi hele den lange vej med ansøgning, nabohøring og tilladelse fra FMK. Det lykkedes – jeg fik tilladelsen, men nu skulle jeg afholde udgifter til landmåler og arkæologiske undersøgelser.

 Nej nej nej – jeg har afstået markhus, areal til dette og vejomlægning så jeg protesterede.  FMK imødekom så ret hurtigt så landmåler måler ny vej op sammen med udstykning for deres reg-ning. Arkæologitilsyn slap jeg også for at betale, men er der fund som kræver yderligere ser vi!

PR. På sidste generalforsamlingen vendte vi hvordan vi kunne findes i de elektroniske medier. Lokalrådet tilbød en plads hos dem. Vi undersøgte diverse muligheder og endte med at få sat vores egen hjemmeside op via frivillighed og kun udgifter til domain og webhotel.

Synes vi har fået et site med al relevant info med minimal vedligeholdelse.Se den –  Markhus Sinebjerg.dk

Projektet er fuld afhæng af fondsmidler – Geopark Sydfyn står for hele projektet med ansøgninger styring m.m. Hele projektet er berammet til 585.000 inkl. diverse plancher mm.

Info frem til dags dato

Vi har fået LAG midler fra den lokale SØM 260.000, de blev endelig bevilliget i maj, midler som er bevilliget af EU – det er en ansøgning på 15 sider og kræver en del dokumentation.

Så har vi søgt Plan Danmark om resten men de stoppede med coronaen og kursfald. De kommer igen. I mellemtiden har vi søgt og fået Lokale anlægsfonden 142.000. Lige nu er der en ansøgning hos friluftsrådet på restbeløbet. Plan Danmark åbner vist igen for ansøgninger i Juli

 Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelse og suppleanter for aktiv deltagelse i en lang proces, ligeså Michael Martin Jensen, Per Brunsgaard Friluftsrådet og ikke mindst Geopark Sydfyn ved Torbjørn Tarp og Søren Lisby. Vi skylder også tak til FMK, afdelingsledere m.fl. og politikere for det positive forløb og støtte.

 

 

Referat

Referat af generalforsamling i  Markhus Sinebjerg 25/6-2020

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Per Brunsgaard blev valgt som dirigent.

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent for året 2021.

Bestyrelsen foreslår fortsat kr. 100 per medlem, dette vedtages.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

Budget godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

7.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Finn B. Schaarup – genvalgt

Niels Erik Præstekær  -genvalgt

Bent Eriksen – ønskede ikke genvalg

Susanne Tvedebrink – nyvalgt

Valg af 2 suppleanter.

Anders Ploug

Bent Eriksen

8. Valg af 1 bilagskontrollant.

På valg Ole Folmer Greve.

Ole Folmer Greve blev genvalgt.

Gitte Ploug blev suppleant.

9. Evt.

Under punktet takkede Niels Erik Præstekær Bent Eriksen for hans arbejde i bestyrelsen samt for, at han stadig forbliver aktiv i arbejdet med Markhuset.

 Ligeledes blev Anna Greve takket for at have været suppleant.

Susanne Tvedebrink blev budt velkommen i bestyrelsen, og der lød en tak til de genvalgte, som havde lyst til at fortsætte.

Per Brunsgaard fik en tak for at være ordstyrer.

Derefter fortalte Michael Martin Jensen kort om Friluftsrådets arbejde med grønne støttepunkter på Sydfyn.

Sluttelig  fortalte projektleder Søren Lisby  fra Geopark det sydfynske Øhav om projektet.

 Her er hovedpunkterne refereret.

Projektet er et tværkommunalt projekt, som også har fokus på vand.  Oprindeligt var projektet et samarbejde mellem 9 kommuner, nu er der 4 kommuner med. (Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn)

Man har specielt fokus på, at såvel lokale som turister skal få glæde af at vandre og cykle i områderne. Håbet er således også, at Markhuset næste år kan være med til næste år.

Geopark,  blev startet i 2018 ”på ryggen af” Naturturisme, som blev startet i 2003. Man ønskede et grønt projekt i det sydfynske, og der blev skaffet 15 millioner til formålet. Af resultater kan nævnes de 220km Øhavssti, naturlegepladsen ved Gåsebjergsand i Svanninge Bakker, de vilde exmoorponyer på Langeland og de mange ”kaffepletter” langs Øhavsstien med bord-bænkesæt og aktiviteter for børn.

Geopark tager afsæt i kommunegrænserne. Landskabet er en geologisk fortælling, dette er fundamentet, en historie om en havstigning på Sydfyn og øerne efter sidste istid, der sluttede for ca. 11.700 år siden. En havstigning der skabte et af verdens største druknede istidslandskaber – Det sydfynske Øhav- ,men det er det, der er ”ovenpå”, der er det interessante. Det der handler om mennesker. Geopark skal således samle de 4 kommuner til et fælles langsigtet projekt, hvor folk skal deltage aktivt.

Der findes geoparkcenter i alle 4 kommuner. P.t. findes 46 geospots (af geologisk interesse) og 30 kulturelle områder.

Kulhuse 29/6-2020.

Referant  Mette Marie Oscar.