Det Seneste

Referat Generalforsamling Markhus Sinebjerg, i Markhuset, tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 18.30

 

Dagsorden ud fra gældende vedtægter:

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere:

Ole Folmer Greve valgt uden modkandidat.

Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Der var mødt 14 stemmeberettigede medlemmer samt 2 sponsorer.

Foreningen har 40 stemmeberettigede betalende medlemmer.

Valg af stemmetællere blev udsat til der evt. blev brug for disse.

 

2)  Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

Beretning blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Formanden rettede derudover en tak til diverse samarbejdspartnere i arbejdet med at få Markhuset op at stå.

 

3)  Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det udleverede og reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet der  udviste et overskud på kr. 11.503,47 gr. foreningens selv arbejde, mod budgetteret kr. 700,00,  og en beholdning på kr. 17.422,51 blev enstemmigt godkendt.

 

4) Fastlæggelse af  kontingent  for året 2023.

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet  på kr. 100,- og dette blev enstemmigt vedtaget.

 

5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

Kassereren fremlagde budgettet som grundet sponsorer viste et overskud på kr. 2.540,- og også det blev enstemmigt vedtaget.

Formanden informerede om, at man har hævet forsikringsudgiften til kr. 4.500,- for at gardere sig mod en evt. præmieforhøjelse, som man dog ikke forventer vil øge forsikringsudgiften til de budgetterede kr. 4.500,-

Det blev fra et  medlemmerne foreslået at spørge forsikringsselskabet om et sponsorat, og ligeledes foreslået at opsætte en planche med oplysninger om kontaktmuligheder til bestyrelsen. Begge forslag blev positivt modtaget af bestyrelsen til videre behandling.

 

6) Behandling af indkomne forslag:   Ingen forslag modtaget.

 

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  –  på valg:

     Finn Schaarup

     Susanne Tvedebrink

     Niels Erik Præstekær

  Alle 3 var villige til genvalg, og blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

 

 Valg af 2 suppleanter  – valgt blev:

  1. suppleant Eric Antvorskov
  2. suppleant  Niels Ove Nielsen.

 

8)  Valg af 1 bilagskontrollant – på valg: Ole Folmer Greve – Enstemmigt genvalgt.

      Valg af suppleant  – på valg           : Gitte Ploug – Enstemmigt genvalgt.

 

9) Eventuelt:   Ingen ønskede ordet hvorefter formanden takkede bestyrelse og sponsorer og   

      frivillige hjælpere for et godt år, hvorefter Dirigenten kunne takke for god ro og orden – afslutte

       generalforsamlingen.  

 

                                                                                                                 Horne 16. april 2022.

Medlemsinfo

En forårs hilsen her lidt inde i Påsken.

 

Nu er der blevet ret stille med gøremål, tiltag og beslutninger.

Lykkeligvis har vi et færdigt flot markhus som vi kan glæde os over.

Vi får jævnligt meget dejlige og positive kommentarer for vores indsats.

Den tak skylder vi at give videre til alle Jer medlemmer – det er hermed gjort.

 

Selve huset bliver der passet godt på, lykkeligvis tar alle brugerne affaldet med sig og området bruges med omtanke så der også er pænt til de næste. Det eneste der bliver anderledes er ukrudtet, som nu rører på sig.

 

Vi har lavet en turnusplan så der bliver tilsyn med markhuset, maj – sept. dagligt og herefter lidt mindre.

 

Der er nu kommet gang i udstykningen af grundstykket som markhuset ligger på. FMK overtager det, men det går jo langsomt – meget langsomt.

 

Nu da markhuset er færdigt skal vi ha en forsikring, det rækker vores vanlige økonomi ikke til. Vi håber at kunne tegne nogle sponsorater og gerne flere medlemmer, her kan I måske bidrage – tænk hvis blot en husstand kunne bringe et nyt medlem, det vil lune.

 

Så nærmer sommeren sig og så er det tid til generalforsamling efter et meget begivenhedsrigt år. Vi håber på flot vejr så vi kan få en dejlig aften på sædvanlig vis. Vi synes konceptet tidligere har været vellykket så det fastholdes.

Vi indkalder til generalforsamling tirsdag den 14 juni kl. 18.30, så sæt allerede nu, kryds i kalenderen.

Nærmere vil tilgå senere.

 

Indvielse Sinebjerg Markhus 12. sept. 2021

 
Agenda:  Niels Erik Præstekær

 

Er det her nu virkeligt – joh det mærkes når jeg kniber mig i armen.

Det er en utrolig hændelse at byde velkommen til alle Jer som alle har haft medvirken til, at jeg kan stå her på vegne af Geopark Det Sydfynske Øhav og foreningen Markhus Sinebjerg og byde velkommen til indvielse af  Markhuset.

 

Vi har den glæde at en hel række vil talere har meldt sig – de første er annonceret og flere har meldt sig til.

 

  1. Hans Stavnsager borgmester Faaborg Midtfyn Kommune.
  1. Peder Thor Andersen museumsdirektør Øhavsmuseet
  1. Niels Erik Præstekær Formand foren. Markhus Sinebjerg
  1. Rasmus Elmkvist Kasper – Sekretariatsleder GDSØ
  1. Gunnar Landved – Næstformand LAG SØM
  1. Jørgen Kjeldsen Formand Fynbo Fonden
  1. Mogens Christensen Næstformand PlanDanmark

Tak til alle talere som har bidraget – om lidt åbner vi Markhuset – 4 mand trækker i sløjfen. (Talerne 1 – 2 – 3 – 4)

 

Herefter byder vi på lokale bobler – vin dyrket på marken her lige ved siden af os – på Kimsbjerggård Vingård. 

Det er også lidt lækker kage til. Håber i kan nyde det.

 

 

Tale Niels Erik Præstekær.

Jeg er vokset op ved markhuset, det ligger jo lige ved siden af mit fødehjem. Det var lidt underligt med et hus som lå derovre

Men når vi skulle over til det, var det altid spændende. Det var her alle de forskellige markredskaber omhyggeligt var stuvet ind, meget få kvadratmeter var ledige.

Her var plove, harver, såmaskine, tromle, gødningsspreder og en rive, alt sammen til heste.

Det mest spændende var nu Selvbinderen, der var altid en særlig forventningens glæde hos alle, når den skulle ud – høsten. Port og loft var så langt nede at vingene skulle af, ellers kunne den ikke komme ind. Min morfar var teknikeren ved denne proces – det overlod min far gerne til ham.

 

Det står tydeligt for mig hvor sølle stråtaget var mod syd,

Det var jo ”kun” et maskinhus så taget forsvandt hurtigt ned i de nye gummivogne med ræk. Eternittag var jo inn så spærene kortes til lav rejsning og pladerne kom på – der var vist meget få som synes det var flot, slet ikke mig.

 

Årene gik ”maskinhuset” blev afløst at en stålhal og tidens tand åd mere og mere af huset.

Så en høstdag blev det meste af vestgavlen revet ned af en traktor – nu var det derhenne skal det bevares eller ej, men forsikringen dækkede en midlertidig afstivning, så det gav lidt tid. På jobbet havde jeg en god kollega  – Finn Schaarup som prikkede alvorligt til mig med bevarelse.

Det var bare ikke så nemt, huset er inden for kystsonen så der skal søges med bilag.

Ok ham der Finn hvis han mener det, kan han så lave skitser for mig. Jeg fandt billeder taget af min mor tilbage i 40 og 50 erne. Og sørme om der ikke dukkede de flotteste skitser frem, tak Finn.

Nu var der slet ikke tvivl det må bevares –

 

Da jeg får dispensation til at tilbageføre gik der meget kort tid, så ringer Per Brunsgård formd. i Sydfynske Friluftsråd. Han syntes det var fantastisk at et sådan hus var søgt bevaret. Der var fondsmidler til sådant, men kun hvis det var for offentligheden – det var jeg ikke helt klar til.

Senere da jeg fandt ud af hvor mange sparepenge der forsvandt besluttede jeg på et møde med Per og Michael Martin Jensen at det kunne godt blive til brug for alle, med relation til Naturisme I/S. Det var en lang og undertiden meget svær periode, men jeg fik rigtig god støtte at Per Brunsgård, der var mange – rigtig mange tlf. samtaler  – Tak Per

 

Nogen tid går, men så pludselig kommer der assistent på og på 14 dage uden megen tøven er vi på underværker. Vi  få masser af likes men ingen penge fra realdania.

 

Men skulle fondsmidlet søges måtte det ikke være et personligt projekt, men for en forening.

På kort tid lykkedes det at finde ”ildsjæle” til bestyrelse m.m. i foreningen Markhus Sinebjerg.

 

Megen tid går herefter, men det lykkedes Per & Michael Martin at gøre projektet interessant for naturturisme I/S.

 

Igen stå vi en længere pause, men Naturturisme I/S beslutter at ta projektet med ind som grønt punkt, madpakke hus.

Efter endnu en pause går de i gang, der søges hist og her om diverse tilladelser som skal fornyes, det bliver de.

 

Sekretariatet GDSØ`s Søren Lisby søgte fondsmidler og fik alle tilladelser på plads og er nu bygherre i projektet. Det gået fint hele vejen  – tak søren

Vi  Foreningen Markhus Sinebjerg går i gang med medtagning af det sørgelige gamle markhus.Alt som kunne genanvendes blev bevaret, bl.a flensborgsten og en del af bindingsværket på nordsiden.  En masse god energi og hygge kom frem under processen.

Huset blev herefter tilbageført som det oprindelige, af kompetente dygtige håndværkere og ups så på omkr. 2 mdr. står vi her og ser resultatet.  

 

Så manglede vi ”bare inventar og udenoms arealer” Vi har med frivilligt arbejde fået forvandlet savværkstræ til store solide borde og bænke. Størsteparten af udenoms arealerne er også udført af frivillige.

4 store flotte infotavler inde i markhuset fortæller om husets historien, tilbageførslen, egnen og geologi.

 

Vejomlægningen nord om markhuset blev gennemført – stor velvilje fra kommunen, tak.

 

Siden jeg begyndte at tænke på markhusets eksistens er gået små 8 år. Det er lang tid, men måske er det lidt som moderens veer, de glemmes når det hele er vel overstået

 

Nu står vi her og kan Nyde et markhus endnu flottere end jeg havde kunnet forstille mig, – et vigtigt afsnit af bondekulturen fra 1800 tallet er bevaret.

 

Tak til alle  – som har hjulpet i processen og det er rigtig mange.

 

Hvor er det pragtfuldt at I også kunne se værdien i at bevare markhuset.  

 

Jeg håber inderligt at eftertiden vil passe rigtig godt på markhuset, så alle kan nyde det fremover.

Et stort skridt i den retning er at Kommunen køber grund areal som markhuset ligger på.

 

Ca 70 inviterede deltog i indvielsen.

 

Pressemedelelse udsendt GDSØ

Åbning af historisk madpakkehus ved Sinebjerg

Den 12. september 2021 blev Sinebjerg Markhus indviet som et nyt madpakkehus for offentligheden

Markhuset ved Sinebjergskov er et af de ældste markhuse, der er tilbage i Danmark og repræsenterer et stykke dansk kulturhistorie. Med støtte fra fonde er markhuset tilbageført til sit oprindelige udseende med stråtag, bindingsværk og Flensborgsten.

Markhuse var en vigtig del af bondekulturen, da marker, enge og skove blev udstykket fra landsbyerne under de store landboreformer omkring år 1800. Mange marker kom til at ligge langt fra deres ejers gård, og der opstod et behov for små huse, hvor dyr og mennesker kunne spise, hvile og søge ly for dårligt vejr.

Som madpakkehus vil markhuset igen fungere som et lille hus på en mark, hvor alle er velkommen til at søge ly, spise og hvile. Det gælder lokale borgere, områdets gæster, skoler, foreninger, motionister, vandrere og cyklister, som ønsker at nyde stedets rolige og smukke omgivelser, samtidigt med de kan læse om markhusets historie og blive inspireret til andre oplevelser på Horne Land.

At markhuset i dag er en realitet, skyldes først og fremmest de mange ildsjæle i foreningen Markhus Sinebjerg, som har leveret et stort stykke frivilligt arbejde hele vejen gennem projektet. Formanden Niels Erik Præstekær har som tidligere ejer af markhuset, været idemanden til markhusets genopførelse og initiativtager til etablering af foreningen.

Et faktum, som blev fremhævet og anerkendt af både borgmester Hans Stavnsager og museumsdirektør Peter Thor Andersen i forbindelse med indvielsen.

Genopførelsen af markhuset er sket i et samarbejde mellem foreningen og sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav, hvor sidstnævnte har været projektleder og bygherre i processen.

Det er foreningens store håb og ønske, at markhuset vil stå som et velbesøgt historisk madpakkehus i mange år fremover.

Fakta:

Projektet har fået tilskud fra:

Landdistriktsmidler fra LAG SØM Lokale & Anlægsfonden Foreningen PlanDanmark
Fynbo Fonden

kr. 260.000 kr. 142.000 kr. 100.000 kr. 80.000

Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune købt arealet tilhørende markhuset, således den offentlige adgang er sikret.