Historien

Markhuset NV. 1942

Horne Lands Folkemindesamling

Horne d. 4. marts 2015

Markhuset

Beliggende: Sinebjergskov  25, 5600 Faaborg   –   Matrikel: Salling Herred, Bjerne By 22c

Ved udflytning af de fleste gårde fra Horne By og Bjerne By omkring år 1801, blev der etableret en del markhuse.

Markhusene blev brugt som midlertidige småbygninger med plads til et par spand heste, lidt stråfoder på ”slyen” (tyndt lag af ubehandlede granrafter lagt  på bjælkelaget – de dannede loftet) og lidt plads til tjenestefolkene, som var i arbejde på de nyligt tildelte marker.

Markhusene ophørte med deres primære funktion, da gårdene blev flyttet ud.

Alle markhusene var opført i bindingsværk og var med stråtage.

Vi har i Folkemindesamlingen kunnet registrere omkring 12 markhuse, men alle, på nær markhuset som ligger på matr.  Bjerne By 22c er forsvundne.

Historien på dette markhus er nok lidt anderledes end de øvrige, idet det lå på en større ager og skovparcel på i alt 4,9 ha.

Den oprindelige ejer matr. Bjerne By 22a lå 3,6 km fra denne parcel, så der var igennem nogen tid behov for markhuset.

Ejerforholdet er ændret ved en senere jordbytning, så Markhuset nu tilhører den nærliggende ejer på matr. Horne By 32d.

Herved blev ”Markhusets” agerjord, 3,2 ha., lagt ind til den agerjord, som grænser op til Markhuset.

Der er sket nogle ændringer af Markhuset siden opførelsen af dette. Det er gjort længere, men uden bindingsværk, stråtaget er erstattet af eternittag med lav rejsning.

Markhuset er forsøgt bevaret, men det er under alvorligt forfald, egetømmeret mod syd og vest er forvitret/rådnet væk, murstensfelter er faldet ud og taget af eternit er også skadet.

Vi er bekymrede for, at det sidste markhus på egnen forsvinder, en bygningsmæssig værdifuld kulturarv fra en væsentlig periode i jordbruget.

Folkemindesamlingen vil gerne appellere til at ejeren søger hjælp fra fonde m.m. til at gennemføre en omfattende renovering, så Markhuset kan føres tilbage til oprindelig størrelse med egebindingsværk og stråtag.

Horne Lands Folkemindesamling

Skolevej 2, Horne

5600 Faaborg

 

Øhavsmuseet

Projekt vedr. restaurering af markhus

Øhavsmuseet har for nylig af lodsejeren, Niels Erik Præstekær, fået en orientering om hans planer om at tilbageføre markhuset, Sinebjerg Skov 25 til den karakter, det havde tidligere i form af et skitseprojekt, samt de perspektiver han ser i, at lokalområdet efter restaureringen får en lille bygningshistorisk perle, som kan indgå som en del af kulturmiljøet. Samtidig fik museet det meget grundige notat, som Horne Lands Folkemindesamling har lavet i marts 2015 omkring kendte, nedrevne markhuse på Horneland.

Med denne skrivelse vil undertegnede på museets vegne udtrykke vores støtte til Niels Erik Præstekærs planer.

En restaurering og dermed tilbageførelse af det omkring 200 år gamle markhus vil betyde, at det kan sandsynliggøres, at der i de næste årtier og forhåbentlig længere endnu det vil være bevaret et vigtigt element i det rurale kulturmiljø. Markhuse har været forholdsvis udbredte (i notatet fra Folkemindesamlingen omtales 12 alene på Horneland), men er i dag sjældent bevaret og endnu sjældnere fremstår de med bygningstræk, som udtrykker den oprindelig funktion. Det er sigtet med dette projekt at genskabe de bærende træk, der udtrykker den oprindelige funktion inklusive at retablere stråtaget.

Markhusenes funktion er ofte overset, selvom de er et levn fra de store landboreformer for over 200 år siden, der førte til udskiftning af de fælles marker, enge og skove til parceller til de enkelte gårde og udflytning af en række gårde fra den gamle landsby til de nye parceller. Der kunne i kølvandet på de store ændringer opstå en struktur med lang afstand mellem ejendom og parceller/jordstykker, i dette tilfælde over 3 km. oprindeligt, og dermed behov for en mindre bygning til dyr og mennesker, når de arbejdede så langt væk fra gården.

Historien bag dette markhus er velbeskrevet, hvilket gør det velegnet til at belyse dette aspekt ved landbrugshistorien lokalt og mere generelt. Det kunne være i form af et skilt på stedet, i en stifolder (se mere nedenfor) samt via formidling digitalt.

Perspektivet ved at vælge netop dette markhus til at beskrive dette aspekt ved landbrugshistorien er afgjort til stede, da det er lodsejerens ønske, at den private vej forbi huset kommer til at indgå i et stiforløb, der markedsføres i form af foldere, digitalt o.l. til glæde for cykelturister og lokale, herunder skoler. Hermed kan der etableres en tur i vores smukke kulturlandskab, der kombinerer motion med oplevelsen af de bevarede kulturspor i landskabet. At denne vil blive populær, tvivler vi ikke på. Den benyttes således allerede af Horne løbeklub. Det er oplyst over for os, at sagen omkring en sti for lokale og turister vil blive taget op af lokalrådet i den nærmeste fremtid.

11/04/16
Øhavsmuseet Faaborg Banegårdspladsen 2B 5600 Faaborg

Museet vil af disse grunde udtrykke sin varme støtte til dette frivillige initiativ, som vil komme såvel bevaring af kulturhistorien som friluftslivet til gavn

Venlig hilsen

Peter Thor Andersen Direktør for museet