Foreningen

Foreningen Markhus Sinebjerg

 

     Formål

 1. At erhverve, eje, istandsætte og bevare Markhuset på en historietro, materialetro og håndværkstro måde.
 2. At formidle markhusets historie og bondekulturen fra markhusets opstået og frem til nutid.
 3. At lade markhuset indgå i friluftslivets udfoldelse i området som kort opholdssted for forbipasserende, som madpakkehus, formidlingssted og et Grønt Støttepunkt under Naturturisme I/S. 
 4. Desuden er det Foreningens formål at tilvejebringe det økonomiske grundlag for hovedformålet, samt igangsætte aktiviteter i og omkring Markhuset og med relation til dette.

 

Bestyrelsen  Markhus Sinebjerg

 

Formand:
Niels Erik Præstekær

Næstformand:
Rasmus Henning Høyby

Kasserer:
Bent Eriksen

Sekretær:
Mette Marie Oscar
Finn Bonde Schaarup

Suppleant:
Anders Ploug Sørensen

Suppleant:
Anna Greve Folmer

 

 

 

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Markhus Sinebjerg.

Hjemsted er Faaborg Midtfyn Kommune.  Markhuset er beliggende på Sinebjergskov 25, 5600 Faaborg. 

 

§2

Foreningens formål

Stk. 1. At erhverve, eje, istandsætte og bevare Markhuset på en historietro, materialetro og håndværkstro måde.

Stk. 2. At formidle markhusets historie og bondekulturen fra markhusets opstået og frem til nutid

Stk. 3  At lade markhuset indgå i friluftslivets udfoldelse i området som kort opholdssted for forbipasserende, som madpakkehus, formidlingssted og et Grønt Støttepunkt under Naturturisme I/S.  

Stk. 4. Desuden er det Foreningens formål at tilvejebringe det økonomiske grundlag for hovedformålet, samt igangsætte aktiviteter i og omkring Markhuset og med relation til dette.

§3

Det økonomiske grundlag for Foreningen kan tilvejebringes bl.a. ved tilskud/støttet fra offentlige eller private midler (fonde, sponsorater), kontingent og indtægter fra aktiviteter. Tilvejebragte midler kan alene anvendes til de i §2 stk. 1 anførte formål.

§4

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner/husstande, foreninger, institutioner og virksomheder, der ønsker at støtte og arbejde for Foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt når kontingentet er indbetalt. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand, sekretær eller kasserer  med virkning fra førstkommende generalforsamling.

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel ved mail til medlemmerne og ved indlæg på foreningens evt. hjemmeside.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen, der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent for året
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 3 af bestyrelsens medlemmer er valgt på lige år og 2 er valgt i ulige år.

       Ved stiftelse er 4&5. valgte  på valg efter 1 år.

       Suppleanter vælges for et år.

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter, 1 hvert år i en toårig periode og en billagssuppleant for en etårig periode.
 2. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning med mindre én ønsker skriftlig afstemning. Medmindre andet besluttes af generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberet-tigede medlemmer. Stemme- og mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

Ved personvalg, hvor der er foreslået mere end en kandidat, fortages altid skriftlig afstemning.

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 20 % af medlemmerne kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 4 uger og senest 8 uger efter anmodningen er formanden i hænde.

§7

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Øhavsmuseet Faaborg kan i opstartsfasen deltage på bestyrelsesmøder efter nærmere aftale. Baggrunden herfor er, at skabe synergi i  foreningens formål – og museets øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg til varetagelse af afgrænsede og nærmere definerede opgaver. Arbejdsgrupper kan sende en repræsentant til deltagelse i bestyrelsens møder.

Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder, indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.  Der afholdes årligt mindst tre bestyrelsesmøder samt det konstituerende møde.

Der føres referat ved bestyrtelsesmøderne. Referatet tilgår bestyrelsesmedlemmerne.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren. Medlemsregister føres af sekretæren. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte billagskontrollanter.

§8

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet arbejdskraft til restaurering og vedligeholdelse af Markhuset, dens inventar og grund og til indkøb af materialer m.v. hertil.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

Kassereren kan meddeles prokura.

 §9 

Eksklusion. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Evt. anke herover, kan rejses på kommende generalforsamling.

§10

Ændring af Foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, såfremt forslaget til vedtægtsændring fastholdes.

Ny generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

§11

Beslutning om foreningens ophør kan alene finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger hvoraf den ene er ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

I indkaldelsen skal angives, at foreningens ophør er på dagsordenen.

Mindst 2/3 af fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget for at ophør kan besluttes.

Den ekstraordinære generalforsamling som skal afholdes indenfor 5 uger, kræver ligeledes 2/3 flertal af de fremmødte.

Hvis foreningen ophører, realiseres foreningens værdier, som sammen med formuen overgår til Øhavsmuseet, Faaborg Midtfyn Kommune

 

Foreningen Markhus Sinebjergs vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. februar 2018.